POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

 

 1. Administrator danych osobowych:

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Viabaltic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Tarpanowa 18/15, 70-796 Szczecin; KRS: 0000204697 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  – listownie na adres (do korespondencji): ul. Jana Śniadeckiego 25, 73-102 Stargard
  – przez e-mail: rodo@viabaltic.com.pl
  – telefonicznie: +48 91 579 03 00.

 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do:
  – zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług/innych umów,
  – spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa, m.in. prawa podatkowego, rachunkowości, dotyczących prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych i ich archiwizacji,
  – organizacji procesu pracy, w tym kontaktowania się z osobami reprezentującymi klienta/przewoźnika w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy z klientem/przewoźnikiem.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  – umowa – przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań́ umownych, w związku z zawartą ze Spółką umową,
  – obowiązek prawny – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się̨ z obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, archiwizacji.
  – uzasadniony interes – przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki, np. ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę̨ roszczeń́ cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami; weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach.

 3. Okres przechowywania danych osobowych:

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu:
  – zakończenia współpracy oraz na czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. okresu obowiązku archiwizacji dokumentów,
  – ewentualnie – w przypadku zgłoszenia/dochodzenia roszczeń cywilno-prawnych – na okres trwania takiego postępowania.

 4. Odbiorcy danych:

  Dostęp do Twoich danych ma Administrator oraz dostęp do Twoich danych mogą uzyskać pracownicy Spółki, przewoźnicy, klienci, stali współpracownicy, osoby kontaktujące się ze Spółką, osoby reprezentujące klientów będących osobami prawnymi lub „ułomnymi” osobami prawnymi, w tym osoby kontaktowe.

 5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji:

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli stanowi ona podstawę przetwarzania danych osobowych,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko, co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1).

  Prawo wycofania zgody

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy.

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

  W procesie wykonywania czynności na Twoich danych osobowych, nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o posiadane dane osobowe.