ZAGADNIENIA CELNE

Przydatne definicje popularnych pojęć związanych z tematyką odpraw celnych

Zgłoszenie celne

 – oznacza czynność, przez którą osoba w wymaganej formie i w określony sposób wyraża zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną, wskazując w stosownych przypadkach wszelkie szczegółowe ustalenia, które mają mieć zastosowanie

SAD

– Jednolity Dokument Administracyjny to uniwersalny statystyczny dokument celny wykorzystywany w odniesieniu do dokonywania formalności odnoszących się do procedur celnych

Odprawa celna

– przejście przez procedurę celną związaną z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju.

Zgłaszający

– oznacza osobę, która składa zgłoszenie celne, deklarację do czasowego składowania, przywozową deklarację skróconą, wywozową deklarację skróconą, zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu takie zgłoszenie, deklaracja lub powiadomienie są składane

Przedstawiciel celny

 – oznacza każdą osobę ustanowioną przez inną osobę w celu prowadzenia czynności i wypełniania formalności wymaganych przepisami prawa celnego przed organami celnymi

Upoważnienie

jest to rodzaj pełnomocnictwa umożliwiający reprezentowanie firmy lub osoby przed Urzędem Celnym

Przedstawicielstwo bezpośrednie

— przedstawiciel celny działa w imieniu i na rzecz innej osoby

Przedstawicielstwo pośrednie

– przedstawiciel celny działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby

Przywozowa deklaracja skrócona

 – oznacza czynność, przez którą dana osoba powiadamia organy celne – w wymaganej formie i w określony sposób oraz w określonym terminie – o zamiarze wprowadzenia towarów na obszar celny Unii Europejskiej

Wywozowa deklaracja skrócona

 – oznacza czynność, przez którą dana osoba powiadamia organy celne – w wymaganej formie i w określony sposób oraz w określonym terminie – o zamiarze wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej

Deklaracja czasowego składowania

 – (DSK) dokument na podstawie, którego wprowadza się towary do magazynu czasowego składowania, na okres nie może być dłuższy niż 90 dni

Eksport

 – sprzedaż towarów lub usług, wytwarzanych w danym kraju, podmiotom zagranicznym. Zgodnie z prawem podatkowym krajów należących do Unii Europejskiej, eksportem określa się sprzedaż towarów lub usług poza obszar Unii

Import

 – zakup towarów lub usług za granicą w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym). Zgodnie z przepisami prawa podatkowego w Polsce importem można określić zakup towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej. W przypadku zakupu towarów lub usług w krajach Unii Europejskiej należy mówić o zakupie wewnątrzwspólnotowym

Tranzyt

– w transporcie – przewóz towarów z kraju przez terytorium obcego kraju

T1

procedura wspólnotowego tranzytu zewnętrznego (T1) przemieszczanie towarów nie wspólnotowych

T2

procedura wspólnotowego tranzytu wewnętrznego (T2) przemieszczenie towarów wspólnotowych z jednego miejsca na obszarze celnym Wspólnoty do innego, przez obszar jednego państwa EFTA lub większej ich liczby

Odprawa czasowa

– specjalna procedura celna, która pozwala wwieźć towary na teren danego kraju na krótki okres, produkty takie są całkowicie lub częściowo zwolnione z należności celnych przywozowych

Procedura celna

– oznacza jedną z następujących procedur, którą zgodnie z przepisami kodeksu można objąć towary:

a) dopuszczenie do obrotu

b) procedury specjalne

c) wywóz

Osoba uprawniona do korzystania z procedury

– oznacza:

a) osobę, która składa zgłoszenie celne lub na rzecz której składane jest to zgłoszenie; lub

b) osobę, na którą przeniesione zostały prawa i obowiązki związane z procedurą celną

Uszlachetnianie czynne

– specjalna procedura w jej ramach podatnik może czasowo przywozić na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania, np. montażu, obróbki czy naprawy

Uszlachetnianie bierne

 specjalna procedura dzięki której możesz czasowo wywozić towary unijne poza obszar celny Unii i poddawać je tam procesom przetwarzania

Skład celny

– to rodzaj wydzielonego magazynu, zatwierdzonego przez organy celno-skarbowe i będący pod ich dozorem. Przeznaczony jest do składowania i przechowywania towarów nieunijnych (spoza obszaru celnego Unii Europejskiej). Skład ten pozwala na przechowywanie towaru bez uiszczania cła i innych podatków.

Wolny obszar celny

WOC umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej 

Magazyn czasowego składowania

 to rodzaj magazynu znajdującego się pod dozorem celnym, umożliwiający przesunięcie odpraw, w przypadku braku możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego i dopełnienia zobowiązań

Końcowe przeznaczenie przeznaczenia (end-use)

specjalna procedura dla towaru gdy ma szczególne właściwości, na przykład będzie użyty w montażu przemysłowym, towary mogą zostać dopuszczone do obrotu bez cła lub z obniżoną stawką celną

Osoba

 – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale uznaną – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za mającą zdolność do czynności prawnych

Przedsiębiorca

– oznacza osobę, która w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się działaniami regulowanymi przepisami prawa celnego

 

Stała siedziba

– oznacza stałe miejsce prowadzenia działalności, gdzie stale są obecne zarówno niezbędne zasoby ludzkie, jak i środki techniczne, za pomocą których są przeprowadzane w całości lub częściowo wszystkie operacje celne danej osoby

Organy celne

– oznaczają administracje celne państw członkowskich odpowiedzialne za stosowanie przepisów prawa celnego oraz wszelkie inne organy upoważnione na mocy prawa krajowego do stosowania niektórych przepisów prawa celnego

Formalności celne

 – oznaczają wszystkie operacje, które muszą zostać dokonane przez daną osobę i przez organy celne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego

PUESC

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) stanowi pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze obsługi i kontroli obrotu towarowego z państwami trzecimi i obrotu wyrobami akcyzowymi

EORI

Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) i jest im nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI, którym obowiązani są posługiwać się we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator

Przedstawienie towarów organom celnym

– oznacza powiadomienie organów celnych o przybyciu towarów do urzędu celnego lub innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne oraz o dostępności tych towarów do kontroli celnych

Urząd celny wyjścia

– Urząd celny, w którym przyjmowane są zgłoszenia towarów do procedury tranzytu

Urząd celny przeznaczenia

Urząd celny, w którym w celu zakończenia procedury należy przedstawić towary objęte procedurą tranzytu

Urząd celny pierwszego wprowadzenia

– Urząd celny właściwy dla dozoru celnego w miejscu w którym środek transportu przewożący towar dociera na teren obszaru Unii z terytorium poza tym obszarem

Urząd celny wywozu

– Urząd celny, w którym należy dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem celnym wywozowym dotyczącym towarów wyprowadzanych poza obszar celny Unii lub w którym należy złożyć zgłoszenie do powrotnego wywozu

Urząd celny objęcia

– Urząd celny wskazany w pozwoleniu na korzystanie z procedury specjalnej, uprawiony do dopuszczenia towarów do procedury specjalnej

Urząd celny zamknięcia

– Urząd celny wskazany w pozwoleniu na korzystanie z procedury specjalnej uprawniony do objęcia towarów kolejną procedurą celną lub do otrzymania zgłoszenia do powrotnego wywozu lub powiadomienia do celów zamknięcia procedur specjalnych

Kontrole celne

 – oznaczają określone czynności wykonywane przez organy celne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego oraz innymi przepisami regulującymi wprowadzanie, wyprowadzanie, tranzyt, przemieszczanie, składowanie i końcowe przeznaczenie towarów przemieszczanych między obszarem celnym Unii Europejskiej a krajami lub terytoriami spoza tego obszaru oraz obecność i przemieszczanie w ramach obszaru celnego Unii towarów nieunijnych i towarów objętych procedurą końcowego przeznaczenia

Dozór celny

 – oznacza ogólne działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i, w stosownych przypadkach, innych przepisów mających zastosowanie do towarów podlegających tym działaniom

Zwolnienie towarów

 – oznacza czynność podjętą przez organy celne, umożliwiającą użycie towarów do celów określonych dla procedury celnej, którą zostały objęte

Dług celny

 – oznacza nałożony na określoną osobę obowiązek zapłaty stosownej kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych, określonej dla danych towarów na mocy obowiązujących przepisów prawa celnego

Dłużnik

– oznacza każdą osobę odpowiedzialną za dług celny

Należności celne przywozowe

– oznaczają należności celne płatne przy przywozie towarów

Należności celne wywozowe

oznaczają należności celne płatne przy wywozie towarów

Umorzenie należności celnych

– oznacza zwolnienie z obowiązku zapłaty kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych, które nie zostały zapłacone

Zwrot należności celnych

– oznacza zwrócenie kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych

Decyzja

 – oznacza każdy akt wydany przez organy celne, odnoszący się do przepisów prawa celnego, zawierający orzeczenie w konkretnej sprawie, który pociąga za sobą skutki prawne dla zainteresowanej osoby lub zainteresowanych osób

Taryfikacja

przypisywanie kodów HS dla towarów według odpowiedniej taryfy celnej

kod HS

– oznacza kod do sześciu cyfr, znany na arenie międzynarodowej jako HS code, jest międzynarodowym systemem identyfikowania towarów w którym każdy kod ma przypisaną do siebie stawkę celną

Przeznaczenie celne

– to:

1) objęcie towaru procedurą celną,

2) wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celne- go lub do składu wolnocłowego,

3) powrotny wywóz towaru poza polski obszar celny,

4) zniszczenie towaru,

5) zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa

status celny

– oznacza określenie towaru jako unijny lub nieunijny

Towar unijny

– to inaczej towar, który został: pozyskany lub wyprodukowany całkowicie na obszarze celnym Unii Europejskiej bez udziału towarów przywiezionych z państw lub terytoriów trzecich

Towar nieunijny

– wszystkie towary, które nie spełniają ww. warunków określonych dla „towarów unijnych“ lub towary unijne, których statusu celnego jako takich nie można już potwierdzić

Pochodzenie towaru

ustalenie z jakiego kraju lub grupy krajów dany towar pochodzi. Krajem pochodzenia towaru może być kraj, w którym określony produkt został całkowicie uzyskany lub w którym został poddany wystarczającej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z odpowiednimi regułami pochodzenia

EUR 1

świadectwo pochodzenia towaru (ang. certificate of origin). dokumentem potwierdzającym pochodzenie towarów z UE wywożonych do krajów trzecich

Upoważniony eksporter

– deklaracja na fakturze/deklaracja pochodzenia jest uproszczeniem, w zakresie dokumentowania preferencyjnego pochodzenia wywożonych towarów. Eksporter ubiegający się o takie upoważnienie jest zobowiązany do złożenia organom celnym wszelkich gwarancji, koniecznych do weryfikacji statusu pochodzenia danych produktów

CERTYFIKAT CE

 – deklaracja producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zagadnień związanych z: bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska

INCOTERMS

Międzynarodowe Reguły Handlu – zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie, określających obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego

Przewoźnik

osoba lub firma, która zajmuje się przemieszczaniem towarów zgodnie z umową

CMR

 – Międzynarodowy list przewozowy drogowy  jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który realizowany jest przewóz ładunku. 

 

Konosament

 – Morski list przewozowy, świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku na statek i zobowiązujące przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu

CIM

– Międzynarodowy kolejowy list przewozowy

AWB

Air Waybill  lotniczy list przewozowy

Karnet ATA

– Karnet ATA jest specjalnym międzynarodowym dokumentem celnym, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów, wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego

Karnet TIR

Karnet TIR jest międzynarodowym, celnym dokumentem tranzytowym, za pomocą którego realizowana jest procedura TIR