Zagadnienia celne

ZAGADNIENIA CELNE

W tym dziale znajdą Państwo przydatne definicje popularnych pojęć związanych z tematyką odpraw celnych

 

organy celne - oznaczają administracje celne państw członkowskich odpowiedzialne za stosowanie przepisów prawa celnego oraz wszelkie inne organy upoważnione na mocy prawa krajowego do stosowania niektórych przepisów prawa celnego;

kontrole celne - oznaczają określone czynności wykonywane przez organy celne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego oraz innymi przepisami regulującymi wprowadzanie, wyprowadzanie, tranzyt, przemieszczanie, składowanie i końcowe przeznaczenie towarów przemieszczanych między obszarem celnym Unii Europejskiej a krajami lub terytoriami spoza tego obszaru oraz obecność i przemieszczanie w ramach obszaru celnego Unii towarów nieunijnych i towarów objętych procedurą końcowego przeznaczenia;

osoba - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale uznaną – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za mającą zdolność do czynności prawnych;

przedsiębiorca - oznacza osobę, która w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się działaniami regulowanymi przepisami prawa celnego;

przedstawiciel celny - oznacza każdą osobę ustanowioną przez inną osobę w celu prowadzenia czynności i wypełniania formalności wymaganych przepisami prawa celnego przed organami celnymi;

formalności celne - oznaczają wszystkie operacje, które muszą zostać dokonane przez daną osobę i przez organy celne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego;

przywozowa deklaracja skrócona - oznacza czynność, przez którą dana osoba powiadamia organy celne – w wymaganej formie i w określony sposób oraz w określonym terminie – o zamiarze wprowadzenia towarów na obszar celny Unii Europejskiej;

wywozowa deklaracja skrócona - oznacza czynność, przez którą dana osoba powiadamia organy celne – w wymaganej formie i w określony sposób oraz w określonym terminie – o zamiarze wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej;

zgłoszenie celne - oznacza czynność, przez którą osoba w wymaganej formie i w określony sposób wyraża zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną, wskazując w stosownych przypadkach wszelkie szczegółowe ustalenia, które mają mieć zastosowanie;

zgłaszający - oznacza osobę, która składa zgłoszenie celne, deklarację do czasowego składowania, przywozową deklarację skróconą, wywozową deklarację skróconą, zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu takie zgłoszenie, deklaracja lub powiadomienie są składane;

dług celny - oznacza nałożony na określoną osobę obowiązek zapłaty stosownej kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych, określonej dla danych towarów na mocy obowiązujących przepisów prawa celnego;

dłużnik - oznacza każdą osobę odpowiedzialną za dług celny;

należności celne przywozowe - oznaczają należności celne płatne przy przywozie towarów;

zwolnienie towarów - oznacza czynność podjętą przez organy celne, umożliwiającą użycie towarów do celów określonych dla procedury celnej, którą zostały objęte;

dozór celny - oznacza ogólne działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i, w stosownych przypadkach, innych przepisów mających zastosowanie do towarów podlegających tym działaniom;

umorzenie - oznacza zwolnienie z obowiązku zapłaty kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych, które nie zostały zapłacone;

stała siedziba - oznacza stałe miejsce prowadzenia działalności, gdzie stale są obecne zarówno niezbędne zasoby ludzkie, jak i środki techniczne, za pomocą których są przeprowadzane w całości lub częściowo wszystkie operacje celne danej osoby;

przedstawienie towarów organom celnym - oznacza powiadomienie organów celnych o przybyciu towarów do urzędu celnego lub innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne oraz o dostępności tych towarów do kontroli celnych;

decyzja - oznacza każdy akt wydany przez organy celne, odnoszący się do przepisów prawa celnego, zawierający orzeczenie w konkretnej sprawie, który pociąga za sobą skutki prawne dla zainteresowanej osoby lub zainteresowanych osób;

przedstawicielstwo bezpośrednie — przedstawiciel celny działa w imieniu i na rzecz innej osoby;

przedstawicielstwo pośrednie - przedstawiciel celny działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby;

eksport - sprzedaż towarów lub usług, wytwarzanych w danym kraju, podmiotom zagranicznym. Zgodnie z prawem podatkowym krajów należących do Unii Europejskiej, eksportem określa się sprzedaż towarów lub usług poza obszar Unii.

import - zakup towarów lub usług za granicą w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym). Zgodnie z przepisami prawa podatkowego w Polsce importem można określić zakup towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej. W przypadku zakupu towarów lub usług w krajach Unii Europejskiej należy mówić o zakupie wewnątrzwspólnotowym;

tranzyt - w transporcie - przewóz towarów z kraju przez terytorium obcego kraju;

sprzedaż wewnątrzwspólnotowa - sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej.